Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“

Adresas: Draugystės g. 5C, 51278 Kaunas

El.paštas:  darzelis.vaidilute@gmail.com

Telefonai: (8~37) 456 022; (8~37) 451 446

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas: 191636596

Mokomoji kalba: lietuvių

 

Vizija

Moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, besimokanti ir besikeičianti ikimokyklinio ugdymo bendruomenė, užtikrinanti kokybišką vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymą(si) ir mokyklinę brandą.

 

Misija

Lopšelis-darželis „Vaidilutė“ siekia būti aktyvi ir atvira kaitai, organizuoti 1,5-7 metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, atliepti pagrindines švietimo nuostatas, individualius ikimokyklinės įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų poreikius. Sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaikų saugumą, asmenybės raidą, formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą kalbos ir kalbėjimo, elgesio ir emocijų, judesio ir padėties sutrikimų turintiems vaikams.


Įstaigos istorija

1983 m. rugpjūčio 15 dieną Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1983-08-03 potvarkiu Nr.292p. Dainavos mikrorajone įsteigtas Vaikų lopšelis-darželis Nr.38. Jame veikė 4 lopšelio ir 8 darželio grupės.

1994 m. rugsėjo 1 dieną Kauno lopšelis-darželis Nr.38 Kauno miesto valdybos 1994-08-30 potvarkiu Nr.1156-v reorganizuotas į darželį-mokyklą „Vaidilutė“, kuriame veikė 8 ikimokyklinės ir 4 pradinės mokyklos klasės.

2011 m. rugsėjo 1 d. Kauno darželis-mokykla „Vaidilutė“ Kauno miesto savivaldybės 2011-05-12 sprendimu T-321 reorganizuota į lopšelį-darželį „Vaidilutė“, kuriame šiuo metu veikia 3 lopšelio, 6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“ vadovauja direktorė Solveiga Venzbergienė

© Kauno lopšelis-darželis VAIDILUTĖ Tel./faks.: +370 37 456022 | El. paštas: darzelis.vaidilute@gmail.com